STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Dokumenty do pobrania - Podejmowanie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 2z
 Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 2z

 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania WoPP 19.2 P 2z

 

Biznesplan

 Biznesplan P 2z
 Biznesplan P 2z

 Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

 Tabele do przeliczeń finansowych

 Umowa o przyznaniu pomocy

 

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
 Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

 

 Załącznik 1 - Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

 Załącznik 2 - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

 Załącznik 3 - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych

 Załącznik nr 3 A - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016

 

Wniosek o płatność

 Wniosek o płatność 19.2 P 2z
 Wniosek o płatność 19.2 P 2z

 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 Instrukcja wypełniania WoP 19.2 P 2z


Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 Zasady wypełniania oświadczenia

Dla kogo ?

Kto może ubiegać się o pomoc ?

 • Osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mające miejsce zamieszkania na obszarze realizacji LSR, które nie prowadzą i w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej.

 

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia działalności gospodarczej w zakresie:

1. handlu i usług konsumenckich (z realizacji wyłączone są usługi turystyczne: gastronomiczne, noclegowe, rozrywkowe oraz produkcja), działalność dotyczy:

  • handlu detalicznego: stacjonarnego, obwoźnego, wysyłkowego,
  • świadczenia usług konsumenckich dla mieszkańców: estetycznych – kosmetycznych i fryzjerskich, związanych ze sportem i rekreacją, wszelkich biurowych, związanych z budownictwem, projektowych, naprawczych, transportowych, związanych z IT, księgowych, medycznych i weterynaryjnych, związanych z opieką nad zwierzętami i ich pielęgnacją

2. pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów (w ramach przedsięwzięcia nie dopuszcza się pozyskiwania produktów rolnych; dopuszcza się produkcję polegającą na przetwarzaniu wszelkich produktów i surowców),

3. usług turystycznych (noclegowych, gastronomicznych, rozrywkowych poprawiających jakość pobytu turystów).

 

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

1. podjęcie działalności gospodarczej związane jest z samozatrudnieniem oraz utworzeniem mikro lub małego przedsiębiorstwa, co przyczyni się do:

  1. poprawy życia mieszkańców – w przypadku podjęcia działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług konsumenckich,

  2. większego wykorzystania lokalnych zasobów – w przypadku podjęcia działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów,

  3. rozwoju turystyki – w przypadku podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych

2. wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie premii finansowej według stanu na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi i w okresie ostatnich 24 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej,

3. podjęta działalność gospodarcza będzie realizowana na obszarze realizacji LSR, który obejmuje 15 gmin wiejskich i wiejsko – miejskich w 3 powiatach woj. lubuskiego:

a. w powiecie świebodzińskim gminy:

   • Lubrza,
   • Łagów,
   • Skąpe,
   • Szczaniec,
   • Świebodzin z wyłączeniem miasta Świebodzin,

b. w powiecie międzyrzeckim:

   • Bledzew,
   • Międzyrzecz,
   • Przytoczna,
   • Pszczew,
   • Skwierzyna,

c. w powiecie strzelecko – drezdeneckim:

   • Dobiegniew,
   • Drezdenko,
   • Stare Kurowo,
   • Strzelce Krajeńskie,
   • Zwierzyn,

4. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

5. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po realizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

6. operacja nie jest współfinansowana z innych środków publicznych,

7. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,

8. osoba ubiegająca się o uzyskanie wsparcia wykaże, że realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

 

Jaką pomoc można uzyskać?

Premia finansowa (płatność ryczałtowa) – 100 000zł wypłacana w dwóch transzach: 80% po podpisaniu umowy i 20% po zakończeniu realizacji operacji.

Możliwość uzyskania dofinansowania na rozwój przedsiębiorstwa po upływie 24 miesięcy od wypłaty drugiej transzy premii do łącznej maksymalnej wartości pomocy w ramach PROW 2014-2020 równej 300 000zł.

 

Kryteria wyboru operacji

1. Operacja wpłynie pozytywnie na sytuację grup defaworyzowanych (trwale bezrobotni, 50+ lub +30) na rynku pracy. Premiowane są operacje realizowane przez wnioskodawcę przynależącego do jednej z defaworyzowanych grup (w przypadku spółki wymóg dotyczy przynajmniej jednego z członków). Ponadto premiowane są operacje, których realizacja obejmuje zatrudnienie osoby należącej do jednej z defaworyzowanych grup. Kryterium dotyczy wszystkich operacji związanych z przedsiębiorczością.

Maksymalna liczba punktów – 4.

2. Operacja przewiduje dla co najmniej jednego pracownika zatrudnionego na miejscu pracy stworzonym w wyniku realizacji operacji wynagrodzenie brutto wyższe od najniższego krajowego. Liczba możliwych do uzyskania punktów jest tym większa, im wyższe jest zaplanowane wynagrodzenie w stosunku do najniższego krajowego wynagrodzenia. Jeżeli planuje się zatrudnić więcej niż jedną osobę, przyjmuje się wynagrodzenie najwyższe zaplanowane dla jednej z tych osób. Kryterium dotyczy wszystkich operacji związanych z przedsiębiorczością.

Maksymalna liczba punktów – 3.


3. Operacja będzie realizowana w miejscowości, z której najkrótszy dojazd drogą publiczną do miejscowości gminnej stanowi większą odległość. Im większa jest odległość miejscowości, w której realizowana jest operacja od miejscowości gminnej, mierzona na podstawie najkrótszego dojazdu drogą publiczną, tym więcej punktów otrzymuje operacja. Analogicznie, im bliżej miejscowości gminnej jest położona miejscowość, w której realizowana jest operacja, tym mniej punktów zostanie jej przyznanych. Operacje o charakterze nieinwestycyjnym oraz obejmujące zakup sprzętu niestacjonarnego, nie otrzymują żadnych punktów. Kryterium dotyczy operacji poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich (działalność gospodarcza w zakresie handlu i usług konsumenckich).

Maksymalna liczba punktów – 3.


4. Surowce i produkty lokalne z obszaru LGD w ramach planowanej operacji będą pozyskiwane/przetwarzane/pozyskiwane i przetwarzane. W kryterium premiowany jest wpływ na rozpowszechnianie surowców i produktów lokalnych na rynku ze względu na to czy są one jedynie pozyskiwane (najniżej punktowane), przetwarzane,  czy też pozyskiwane i przetwarzane (najwyżej punktowane). Im większe zaangażowanie lokalnych zasobów, tym więcej punktów. Kryterium dotyczy operacji rozwijających przedsiębiorczość w oparciu o zasoby lokalne – surowce i produkty.

Maksymalna liczba punktów – 3.
 

5. Łączna liczba miejsc noclegowych w obiektach zarejestrowanych w ewidencji gminy dla miejscowości, w której będzie realizowana operacja. Im więcej miejsc noclegowych w obiektach zarejestrowanych w ewidencji gminy, znajdujących się w miejscowości, w której planowana jest operacja. Im więcej miejsc noclegowych i im bardziej atrakcyjna turystycznie jest miejscowość, w której będzie realizowana operacja, tym więcej punktów otrzyma operacja. Kryterium dotyczy operacji poprawiających jakość usług turystycznych.

Maksymalna liczba punktów – 3.


6. Operacja będzie wpływała pozytywnie na realizację celu ogólnego innego niż ten, do którego przypisano przedsięwzięcie. Premiowane są operacje, które pozytywnie wpływają lub oddziałują na inne cele niż ten, któremu bezpośrednio jest przypisane realizowane przez operację przedsięwzięcie.  Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów – 2.


7. Operacja spełnia warunki: generowanie nowych miejsc pracy/innowacyjność/zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu/podstawę działalności będącej przedmiotem operacji stanowić będą lokalne produkty rolne wytwarzane na obszarze objętym LSR/ukierunkowanie operacji na potrzeby grupy defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy. Aby uzyskać punkty wymagane jest, aby odnieść się konkretnie do zakresu spełnienia kryterium i uzasadnić jego spełnienie wskazując: rozwiązania zastosowane w operacji, podstawę działalności, sposób realizacji lub oddziaływanie na grupy docelowe. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów – 5.


8. Operacja stworzy więcej miejsc pracy niż wymagają tego warunki przyznania pomocy. Premiowane będą operacje, w ramach których powstanie więcej miejsc niż zakładane minimum. Im więcej miejsc pracy powstanie w ramach realizacji operacji, tym więcej punktów otrzyma operacja. Kryterium dotyczy wszystkich operacji związanych z przedsiębiorczością.

Maksymalna liczba punktów – 3.


9. Wkład własny wnioskodawcy przekracza określoną w LSR intensywność pomocy. Kryterium to pozwoli na premiowanie operacji, w ramach których wkład własny wnioskodawcy (poniesiony w formie kosztów kwalifikowalnych) przekracza intensywność pomocy określoną w PROW 2014-2020. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów – 3.

 

10. Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego w LGD. Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie Zaświadczenia o doradztwie udzielonym w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA. Jeżeli wnioskodawca  załączy zaświadczenie otrzyma punkty, jeśli nie skorzysta z doradztwa i zaświadczenia nie załączy - punktów nie otrzyma. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów – 2.

 

11. Termin realizacji operacji przez Wnioskodawcę, liczony od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy, zamknie się w terminie x miesięcy. Im szybciej operacja zostanie zrealizowana, tym więcej punktów uzyska Wnioskodawca. Termin realizacji operacji jest liczony od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy do dnia, w którym zostanie złożony wniosek o płatność ostateczną. Weryfikacja nastąpi w oparciu o Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji, załączone przez wnioskodawcę. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów – 5.

Dodatkowe informacje

Gminy członkowskie

 • Bledzew
  Bledzew
 • Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Drezdenko
  Drezdenko
 • Lubrza
  Lubrza
 • Łagów
  Łagów
 • Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Pszczew
  Pszczew
 • Przytoczna
  Przytoczna
 • Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Skąpe
  Skąpe
 • Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Szczaniec
  Szczaniec
 • Świebodzin
  Świebodzin
 • Zwierzyn
  Zwierzyn