STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Dla kogo ?

Kto może się ubiegać o pomoc ?

Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).
Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

 1. projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:
  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 2. projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości,
 3. projekt nie ma charakteru komercyjnego,
 4. w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu,
 5. organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania "Odnowa i rozwój wsi" w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego,
 6. projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

Kryteria wyboru operacji - Odnowa i rozwój wsi

 1. Wykonalność  operacji (możliwość wykonania w złożony sposób, założonych: kosztach i czasie). Im bardziej prawdopodobne jest wykonanie operacji z powodzeniem
  i osiągnięcie jej celu, tym więcej punktów otrzymuje operacja.         
  – Maksymalna liczba punktów - 10
 2. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji w dziedzinie uznanej za priorytetową w LSR – miejsca spotkań i rekreacji. Najwięcej punktów otrzymają operacje w wyniku realizacji których powstaną (lub zostaną doposażone) miejsca umożliwiające spotkania społeczności lokalnej. W drugiej kolejności punkty otrzymają operacje w wyniku których odbędą się wydarzenia umożliwiające spotkania społeczności lokalnej.
  – Maksymalna liczba punktów - 10
 3. Innowacyjność operacji (zastosowanie nowatorskiego - w wymiarze lokalnym- rozwiązania lub technologii). Im bardziej nowatorski charakter ma operacja lub rozwiązania zastosowane w realizacji tej operacji są innowacyjne tym więcej punktów operacja otrzymuje.    
  – Maksymalna liczba punktów - 10
 4. Doświadczenie Beneficjenta w pozyskaniu pomocy. Najwięcej punktów za to kryterium otrzymają Beneficjenci, którzy uzyskali już pomoc w ramach działania „Odnowa wsi”
  w ramach SPO lub „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW. W drugiej kolejności punkty otrzymają Beneficjenci działań innych niż „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW, a najmniejszą ilość punktów otrzymają Beneficjenci, którzy pozyskali pomoc
  w ramach innych funduszy.    
  – Maksymalna liczba punktów - 10
 5. Operacja wykorzystuje lokalne zasoby: naturalne, historyczne, dziedzictwa kulturowego. Każda operacja, która wykorzystuje lokalne zasoby otrzyma 5 punktów za każdy wymieniony ich rodzaj.  
  – Maksymalna liczba punktów - 15
 6. Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy. Im niższa wnioskowana kwota pomocy tym więcej punktów otrzymuje dana operacja. Gwarantuje to aktywność większej ilości Beneficjentów, w tym tych, którzy nie dysponują dużym budżetem. Ma też wpływ na realizację większej ilości operacji.   
  – Maksymalna liczba punktów - 8
 7. Trwałość operacji. Za to kryterium największą liczbę punktów otrzymają operacje, które mają charakter inwestycyjny, w drugiej kolejności punkty otrzymają operacje, których celem jest zakup wyposażenia. 
  – Maksymalna liczba punktów - 10

 

 

 

Dodatkowe informacje

Gminy członkowskie

 • Bledzew
  Bledzew
 • Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Drezdenko
  Drezdenko
 • Lubrza
  Lubrza
 • Łagów
  Łagów
 • Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Pszczew
  Pszczew
 • Przytoczna
  Przytoczna
 • Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Skąpe
  Skąpe
 • Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Szczaniec
  Szczaniec
 • Świebodzin
  Świebodzin
 • Zwierzyn
  Zwierzyn