STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

MAK - Młodzieżowa Akademia Komunikacji

Stowarzyszenie LGD BRAMA LUBUSKA w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 1.3.1 Wzmocnienie komunikacji pomiędzy LGD a mieszkańcami, wraz z dziesięcioma innymi Lokalnymi Grupami Działania, bierze udział w realizacji projektu współpracy międzynarodowej o nazwie „Młodzieżowa Akademia Komunikacji” (zwany dalej: MAK).W związku z tym organizujemy konkurs „Mam talent dziennikarski” skierowany do grupy docelowej młodzież w wieku gimnazjalnym (klasy I-II).Konkurs ma na celu wyłonienie 15 uczestników wyjazdu w ramach projektu współpracy MAK, w którym z każdej członkowskiej gminy STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA zostanie wyłoniony jeden reprezentant. W projekcie współpracy uczestniczyć będzie łącznie 129 uczniów szkół gimnazjalnych.


 

 

 

O projekcie „Młodzieżowa Akademia Komunikacji”

Projekt MAK jest międzynarodowym projektem współpracy, w którym bierze udział łącznie 11 Lokalnych Grup Działania z terenu województw: lubuskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego oraz z Czech:

1)      Lokalne Grupy Działania z obszaru województwa lubuskiego:

a)      Lokalna Grupa Działania Zielone Światło,
b)      STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA,
c)      Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”,
d)      Zielona Dolina Odry i Warty,

2)      Lokalne Grupy Działania z obszaru województwa zachodniopomorskiego:

a)      Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”,
b)      Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”
c)      Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POJEZIERZE RAZEM”,
d)      Stowarzyszenie „Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego”,
e)      Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju,

3)      Lokalna Grupa Działania z obszaru województwa łódzkiego:

a)      Lokalna Grupa Działania „PRYM”.

4)      Lokalna Grupa Działania z kraju morawsko – śląskiego w Czechach - MístníAkční Skupina Opavsko (MAS Opavsko).

W ramach konkursu „Mam talent dziennikarski” ma zostać wyłoniona młodzież gimnazjalna (klasy I-II) interesująca się tematyką dziennikarską, chcąca wziąć udział w bezpłatnych warsztatach dziennikarskich organizowanych w trzech lokalizacjach w terminie 14-29.08.2017 r. Osoby chcące wziąć udział w konkursie muszą posiadać miejsce zamieszkania na terenie STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA. Pozostałe warunki wzięcia udziału w konkursie zostały określone w regulaminie konkursu. Liczba uczestników wyjazdu z ramienia wszystkich partnerów projektu: 129 osób w wieku gimnazjalnym. Ze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA wyłonionych zostanie 15 osób (po jednym uczestniku z każdej gminy członkowskiej Stowarzyszenia).

 

Harmonogram wyjazdu

Harmonogram wyjazdu przedstawia się następująco:

1)      14-19.08.2017 r. – województwo zachodniopomorskie; warsztaty będą związane z filmem. Odpowiedzialne LGD: Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim, Wiejska Inicjatywa Rozwoju - WIR,  Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, Pojezierze Razem i Lider Pojezierza.

2)      19-24.08.2017 r. – województwo morawsko-śląskie w Czechach, powiat opawski; młodzi dziennikarze będą poznawać tajniki multimedialne w internecie. Odpowiedzialna LGD: MAS “Opavsko”.

3)      24-29.08.2017 r. – województwo lubuskie; podstawą warsztatów będą radio i fotografia. Odpowiedzialne LGD: STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA, “LGD-Grupa Łużycka”, Zielona Dolina Odry i Warty, Zielone Światło oraz LGD Prym.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń, który nadeśle:

1)      kartę zgłoszeniową uczestnictwa w Konkursie, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu,

2)      pracę spełniającą zasady Konkursu określone w §6 Regulaminu Konkursu,

3)      oświadczenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów, zawierające zgodę na udział dziecka w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, które stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu,

4)      oświadczenie o posiadaniu ważnego dowodu osobistego lub gotowości wyrobienia dowodu osobistego, podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów Uczestnika Konkursu, które stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu,

5)      potwierdzenie woli Uczestnika Konkursu w kwestii uczestniczenia w polsko – czeskich warsztatach w okresie 14-29.08.2017 r. w przypadku wygrania w Konkursie oraz zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w warsztatach, które stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu,

6)      oświadczenie Uczestnika Konkursu o prawach autorskich i prawie do wykorzystania nadesłanej pracy na cele Konkursu, stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu. 

 

Przebieg Konkursu „Mam talent dziennikarski”

Uczestników warsztatów dziennikarskich ma wyłonić przeprowadzony konkurs „Mam talent dziennikarski”, który przebiegał będzie dwuetapowo.

W ramach I etapu Konkursu zgłaszać należy prace o tematyce związanej z regionem, w którym Uczestnik Konkursu mieszka. Prace mogą dotyczyć aspektów historycznych, gospodarczych, mogą być związane np. z kulturą, rozwojem, mieszkańcami. Ich związek z tematyką regionu może być zarówno dosłowny, jak i uniwersalny, wieloaspektowy, różnorodny, szeroko pojęty.

Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać dokumenty określone w regulaminie konkursu,
a zwłaszcza pracę/prace (maksymalnie 2) własnego autorstwa Uczestnika w jednej z następujących form:

1)      film, w tym fabularny, dokumentalny i inne formy (format AVI, nagrany na płycie CD lub DVD),
2)      audycja radiowa (format MP3, nagrana na płycie CD lub DVD),
3)      multimedia (prezentacja PowerPoint, strona internetowa, blog, fotoreportaż; jedna z form nagrana na płycie CD lub DVD),

przy czym Uczestnik musi zdążyć zaprezentować wykonaną na potrzeby Konkursu pracę podczas II etapu Konkursu w ciągu 7 minut. Zgłoszenia prac wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w §4, pkt 4 Regulaminu Konkursu, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, należy dokonywać w terminie do 15.06.2017 r. na adres STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA.

Suma punktów uzyskanych przez danego Uczestnika w wyniku weryfikacji prac nadesłanych 
w ramach Konkursu (I etap) i liczby punktów uzyskanych na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatami, autoprezentacji oraz pisemnego testu wiedzy na temat Organizatora i projektu MAK, składających się na II etap Konkursu (czerwiec 2017 r.), będą prowadziły do jego ostatecznego rozstrzygnięcia i wyłonienia Laureatów Konkursu.


Nadsyłanie prac

Zgłoszenia prac  wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w §4, pkt 4 Regulaminu Konkursu, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, należy dokonywać w terminie do 15.06.2017 r. na adres LGD.


Cele projektu

Celem MAK jest wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania, wspieranie transferu wiedzy, kompetencji i umiejętności. Wzmacnianie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi. Włączenie młodzieży  z mniejszymi szansami we wspólne inicjatywy, promowanie międzykulturowej współpracy młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Promowanie zainteresowania młodzieży edukacją ekologiczną, historią, tradycją, kulturą. Wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców. Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności poprzez kształtowanie postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i proekologicznych. Ponadto podnoszenie jakości edukacji  i informacji dla wszystkich mieszkańców, a także usprawnienie administracji publicznej, spółdzielczej poprzez skuteczną współpracę sektorów publicznego i gospodarczego na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, wymianę doświadczeń i porównywanie działań dla stworzenia szybszych procedur rozwiązywania problemów indywidulanych.

Koordynator projektu z ramienia STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA: Patrycja Świątek, tel. 535 153 646, 68 475 46 23.

Dokumenty do pobrania:

 Regulamin konkursu
 Załącznik 1 - Spis danych Organizatorów
 Załącznik 2 - Karta zgłoszeniowa uczestnictwa w konkursie
 
Załącznik 3 - Oświadczenie - zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczestniczenie dziecka w Konkursie
 Załącznik 4 - Oświadczenie o posiadaniu/gotowości wyrobienia dowodu osobistego
 Załącznik 5 - Potwierdzenie woli uczestnika konkursu
 Załącznik 6 - Oświadczenia Autora/prawnego opiekuna nadesłanej pracy

 

Dodatkowe informacje

Gminy członkowskie

 • Bledzew
  Bledzew
 • Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Drezdenko
  Drezdenko
 • Lubrza
  Lubrza
 • Łagów
  Łagów
 • Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Pszczew
  Pszczew
 • Przytoczna
  Przytoczna
 • Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Skąpe
  Skąpe
 • Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Szczaniec
  Szczaniec
 • Świebodzin
  Świebodzin
 • Zwierzyn
  Zwierzyn