STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Dokumenty do pobrania - JST i inne

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020

 Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 2z
 Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 2z

 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania WoPP 19.2 P 2z

 

 Umowa o przyznaniu pomocy

 

 Załącznik 1 - Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

 Załącznik 2 - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

 Załącznik 3 - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych

 Załącznik 3 A - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016

 

Wniosek o płatność

 Wniosek o płatność 19.2 P 2z
 Wniosek o płatność 19.2 P 2z

 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 Instrukcja wypełniania WoP 19.2 P 2z


Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 Zasady wypełniania oświadczenia

Dla kogo ?

Kto może ubiegać się o pomoc?

Osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze wiejskim objętym LSR, będące jednostką samorządu terytorialnego z wyłączeniem województwa.

 

Pomocy udziela się na realizację przedsięwzięcia „Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej”, przy czym przez obiekty infrastruktury rekreacyjnej rozumie się:

 • Obiekty umożliwiające aktywny wypoczynek,
 • Obiekty umożliwiające wspólny wypoczynek i integrację mieszkańców,
 • Obiekty umożliwiające rekreację.

 

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 1. zostanie wybudowany jeden lub kilka ogólnodostępnych, niekomercyjnych obiektów rekreacyjnych, co przyczyni się do poprawy życia mieszkańców
 2. obiekt/obiekty infrastruktury rekreacyjnej zostaną wybudowane na obszarze realizacji LSR, który obejmuje 15 gmin wiejskich i wiejsko – miejskich w 3 powiatach woj. lubuskiego:

a)      w powiecie świebodzińskim gminy:

 • Lubrza,
 • Łagów,
 • Skąpe,
 • Szczaniec,
 • Świebodzin z wyłączeniem miasta Świebodzin,

b)      w powiecie międzyrzeckim:

 • Bledzew,
 • Międzyrzecz,
 • Przytoczna,
 • Pszczew,
 • Skwierzyna,

c)      w powiecie strzelecko – drezdeneckim:

 • Dobiegniew,
 • Drezdenko,
 • Stare Kurowo,
 • Strzelce Krajeńskie,
 • Zwierzyn.
 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,
 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po realizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 3. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
 4. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji.

Jaką pomoc można uzyskać?

Dofinansowanie, stanowiące nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji po zakończeniu etapu lub operacji.

Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł.

Brak limitu przyznanej pomocy w ramach PROW 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji

  

1. Operacja będzie realizowana w miejscowości, z której najkrótszy dojazd drogą publiczną do miejscowości gminnej stanowi większą odległość. Im większa jest odległość miejscowości, w której realizowana jest operacja od miejscowości gminnej, mierzona na podstawie najkrótszego dojazdu drogą publiczną, tym więcej punktów otrzymuje operacja. Analogicznie, im bliżej miejscowości gminnej jest położona miejscowość, w której realizowana jest operacja, tym mniej punktów zostanie jej przyznanych. Operacje o charakterze nieinwestycyjnym oraz obejmujące zakup sprzętu niestacjonarnego, nie otrzymują żadnych punktów. Kryterium dotyczy operacji poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich.


Maksymalna liczba punktów – 3.


2. Przedmiotem operacji będzie budowa takiego typu infrastruktury rekreacyjnej, której nie ma obecnie na terenie miejscowości/gminy/powiatu, w której/którym operacja będzie realizowana. Najwięcej punktów uzyskają operacje niepowielające się na terenie odpowiednio powiatu, gminy i miejscowości. Kryterium dotyczy operacji poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich poprzez poprawę dostępu do infrastruktury rekreacyjnej.

Maksymalna liczba punktów - 3


3. Realizacja operacji pozwoli osiągnąć wskaźnik produktu na określonym poziomie. Kryterium premiuje skalę realizacji wskaźnika. Im wyższa, tym wyżej punktowana. Kryterium dotyczy operacji poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich poprzez poprawę dostępu do infrastruktury rekreacyjnej.

Maksymalna liczba punktów – 4.


4. Operacja będzie wpływała pozytywnie na realizację celu ogólnego innego niż ten, do którego przypisano przedsięwzięcie. Premiowane są operacje, które pozytywnie wpływają lub oddziałują na inne cele niż ten, któremu bezpośrednio jest przypisane realizowane przez operację przedsięwzięcie.  Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów – 2.


5. Operacja spełnia warunki: generowanie nowych miejsc pracy/innowacyjność/zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu/podstawę działalności będącej przedmiotem operacji stanowić będą lokalne produkty rolne wytwarzane na obszarze objętym LSR/ukierunkowanie operacji na potrzeby grupy defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy. Aby uzyskać punkty wymagane jest, aby odnieść się konkretnie do zakresu spełnienia kryterium i uzasadnić jego spełnienie wskazując: rozwiązania zastosowane w operacji, podstawę działalności, sposób realizacji lub oddziaływanie na grupy docelowe. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.


Maksymalna liczba punktów – 5.


6. Liczba mieszkańców w miejscowości, w której realizowana będzie operacja. Im mniejsza jest miejscowość, w której realizowana będzie operacja, tym więcej punktów otrzymuje wniosek. Premiowane są operacje realizowane w miejscowościach poniżej 5 tysięcy mieszkańców. Kryterium dotyczy operacji poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich poprzez poprawę dostępu do infrastruktury rekreacyjnej.

Maksymalna liczba punktów – 3.

 

7. Wkład własny wnioskodawcy przekracza określoną w LSR intensywność pomocy. Kryterium to pozwoli na premiowanie operacji, w ramach których wkład własny (poniesiony w formie kosztów kwalifikowalnych) wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w PROW 2014-2020. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów – 3.


8. Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego w LGD. Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie Zaświadczenia o doradztwie udzielonym w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA. Jeżeli wnioskodawca  załączy zaświadczenie otrzyma punkty, jeśli nie skorzysta z doradztwa i zaświadczenia nie załączy - punktów nie otrzyma. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów – 2.

 

9. Termin realizacji operacji przez Wnioskodawcę, liczony od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy, zamknie się w terminie x miesięcy. Im szybciej operacja zostanie zrealizowana, tym więcej punktów uzyska Wnioskodawca. Termin realizacji operacji jest liczony od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy do dnia, w którym zostanie złożony wniosek o płatność ostateczną. Weryfikacja nastąpi w oparciu o Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji, załączone przez wnioskodawcę. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów – 5.

Dodatkowe informacje

Gminy członkowskie

 • Bledzew
  Bledzew
 • Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Drezdenko
  Drezdenko
 • Lubrza
  Lubrza
 • Łagów
  Łagów
 • Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Pszczew
  Pszczew
 • Przytoczna
  Przytoczna
 • Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Skąpe
  Skąpe
 • Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Szczaniec
  Szczaniec
 • Świebodzin
  Świebodzin
 • Zwierzyn
  Zwierzyn