STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Kryteria wyboru operacji

 

1. Operacja będzie realizowana w miejscowości, z której najkrótszy dojazd drogą publiczną do miejscowości gminnej stanowi większą odległość. Im większa jest odległość miejscowości, w której realizowana jest operacja od miejscowości gminnej, mierzona na podstawie najkrótszego dojazdu drogą publiczną, tym więcej punktów otrzymuje operacja. Analogicznie, im bliżej miejscowości gminnej jest położona miejscowość, w której realizowana jest operacja, tym mniej punktów zostanie jej przyznanych. Operacje o charakterze nieinwestycyjnym oraz obejmujące zakup sprzętu niestacjonarnego, nie otrzymują żadnych punktów. Kryterium dotyczy operacji poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich poprzez ułatwienie dostępu do infrastruktury rekreacyjnej oraz wskaźnika produktu – nowe miejsca rekreacji..

Maksymalna liczba punktów – 3.

2. Realizacja operacji pozwoli osiągnąć wskaźnik produktu na określonym poziomie. Kryterium premiuje skalę realizacji wskaźnika. Im wyższa, tym wyżej punktowana. Kryterium dotyczy operacji poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich poprzez poprawę dostępu do infrastruktury rekreacyjnej.

Maksymalna liczba punktów – 4.


3. W realizacji grantu założono czynny udział partnerów z sektora społecznego/publicznego/gospodarczego. Kryterium premiuje operacje, w których występuje czynny udział partnerów z sektora publicznego i/lub gospodarczego, czyli z sektorów innych niż sektor, do którego należy Wnioskodawca.

Maksymalna liczba punktów – 2.


4. Operacja będzie wpływała pozytywnie na realizację celu ogólnego innego niż ten, do którego przypisano przedsięwzięcie. Premiowane są operacje, które pozytywnie wpływają lub oddziałują na inne cele niż ten, któremu bezpośrednio jest przypisane realizowane przez operację przedsięwzięcie.

Maksymalna liczba punktów – 2.


5. Operacja spełnia warunki: innowacyjność/zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu/podstawę działalności będącej przedmiotem operacji stanowić będą lokalne produkty rolne wytwarzane na obszarze objętym LSR/ukierunkowanie operacji na potrzeby grupy defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy. Aby uzyskać punkty wymagane jest, aby odnieść się konkretnie do zakresu spełnienia kryterium i uzasadnić jego spełnienie wskazując: rozwiązania zastosowane w operacji, podstawę działalności, sposób realizacji lub oddziaływanie na grupy docelowe.

Maksymalna liczba punktów – 4.


6. Wartość wnioskowanego grantu. Kryterium pozwoli na premiowanie grantów, dla których określono wartość wnioskowanej kwoty pomocy na poziomie niższym niż określono w LSR. 

Maksymalna liczba punktów – 3.


7. Liczba mieszkańców w miejscowości, w której realizowana będzie operacja. Im mniejsza jest miejscowość, w której realizowana będzie operacja, tym więcej punktów otrzymuje wniosek. Premiowane są operacje realizowane w miejscowościach poniżej 5 tysięcy mieszkańców. Kryterium dotyczy operacji poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich poprzez poprawę dostępu do infrastruktury rekreacyjnej.

Maksymalna liczba punktów – 3.


8. Wkład własny Wnioskodawcy przekracza określoną w LSR intensywność pomocy. Kryterium to pozwoli na premiowanie operacji, w ramach których wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w PROW 2014-2020.

Maksymalna liczba punktów – 3.


9. Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego w LGD. Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie Zaświadczenia o doradztwie udzielonym w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA. Jeżeli wnioskodawca  załączy zaświadczenie otrzyma punkty, jeśli nie skorzysta z doradztwa i zaświadczenia nie załączy - punktów nie otrzyma.

Maksymalna liczba punktów – 2.

 

Dodatkowe informacje

Gminy członkowskie

 • Bledzew
  Bledzew
 • Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Drezdenko
  Drezdenko
 • Lubrza
  Lubrza
 • Łagów
  Łagów
 • Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Pszczew
  Pszczew
 • Przytoczna
  Przytoczna
 • Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Skąpe
  Skąpe
 • Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Szczaniec
  Szczaniec
 • Świebodzin
  Świebodzin
 • Zwierzyn
  Zwierzyn